Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Sunday, March 7, 2021
News Articles
22

Szanowni Pañstwo,

Reprezentujê Polsk¹ Szko³ê Internetow¹ “Alfa I Omega” - http://www.polskaszkolainternetowa.pl/ .
Jako placówka oœwiatowa korzystaj¹ca ze zdobyczy nowoczesnych technologii, wspierana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz finansowana przez fundusze pozyskane z Unii Europejskiej, pragniemy dotrzeæ do polskich dzieci przebywaj¹cych na emigracji i zapewniæ im najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³cenia zgodn¹ z polskim programem nauczania dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Edukacja za pomoc¹ naszej platformy naukowej odbywa siê ca³kowicie za darmo, zaœ nad prawid³owym przebiegiem edukacji czuwaj¹ zarówno nasi nauczyciele, jak i rodzice, którzy zapisali swoje dzieci do naszej szko³y (zajêcia odbywaj¹ siê na zasadach nauczania domowego). Kszta³cenie w naszej placówce koñczy siê oficjalnym egzaminem szko³y podstawowej b¹dŸ gimnazjum i otrzymaniem stosownego, zatwierdzonego przez MEN œwiadectwa. Piszê do Pañstwa z uprzejm¹ proœb¹ o umieszczenie wzmianki o naszej szkole na Pañstwa stronie lub w mediach spo³ecznoœciowych w celach informacyjnych. Dzieci naszych rodaków powinny skorzystaæ z darmowej szansy na zyskanie wiedzy o swoim kraju i otrzymaæ mo¿liwoœæ szlifowania ojczystego jêzyka, dlatego zwracamy siê w³aœnie do Pañstwa. Bardzo chêtnie tez podeœlemy niezbêdne materia³y (zdjêcia lub tekst), prosimy tylko o kontakt. Dziêkujê za uwa¿ne przeczytanie tego maila. Z powa¿aniem, Maja Czerwinska  

SCOUTS FOREVER:
Friends from World War II to the Present

“Scouts Forever: Friends from World War II to the Present" will be a ninety-minute documentary about a group of scouts, all in their eighties and nineties, who as children participated in the resistance movement in Poland during World War II, and who have been getting together regularly for the last 70 years.  

THE STORY

The children belonging to Scout Group #22 grew up in the Grochow neighborhood of Warsaw in the 1930s. They went to the same schools, most attended the same church, and they all joined the scouts at approximately the same age. As scouts they did what most scouts do all over the world: learn camping skills, be loyal to each other, and love their country. In 1939, when Poland was invaded by Germany and later by Russia, Scout Group #22 joined the Polish resistance movement. They served as couriers, distributed pamphlets, created anti-invasion graffiti, and later took on high-risk combat operations. Some of them were arrested and sent to concentrations camps, others were killed. Seventy years later, the survivors of this group: fourteen men and six women maintain a strong bond of friendship. They get together regularly to carry on the mission of educating new generations of Polish children about the resistance movement and of honoring those who gave their life for a free Poland.

More information: http://scoutforever.com/

Actions: E-mail | Permalink |
Latest News
You must configure this module first via "Module Settings"